UA intar Utbildningsdepartementet - skolfrågan i fokus!

Förbundsordförande David och generalsekreterare Hannah träffar Roger Mörtvik.

Unga Allergiker har ett viktigt uppdrag i att bedriva påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar med astma och allergi. Därför har förbundsordförande David och generalsekreterare Hannah idag träffat Roger Mörtvik. Han arbetar som statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S). Under mötet lyfte vi framförallt tre saker.

Förbättrad inomhusmiljö i skolan

Idag är dålig inomhusmiljö ett problem för många elever med astma och allergi. Vi tycker att det är en självklarhet och en rättighet att alla elever ska kunna delta i skolan på lika villkor.
Många kommuner har idag inte råd att investera i nya lokaler eller bättre ventilation, vilket i slutändan påverkar skolans inomhusmiljö. Det är ett problem vi måste komma till rätta med, om alla elever ska kunna må bra och lära sig i skolan.

Bättre samordning mellan skolmyndigheter

Idag är det väldigt många olika myndigheter som har ansvar för skolan. Beroende på vilken årskurs, och vilken del av skolan det gäller så är det olika myndigheter som ansvarar. Skolverket, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen, har alla ansvar för olika delar av skolan.
För en enskild lärare, rektor eller elev är det svårt att veta exakt var man ska vända sig.

Vi tycker att det borde finnas ett bredare samarbete mellan myndigheterna, för att göra det så enkelt som möjligt att rätta till brister i skolan, men också för att kunna förebygga brister i skolan tidigt.

Ungdomspolitik i nya strategin för funktionshinderspolitiken

I december 2016 löper regeringens femåriga strategi för funktionshinderspolitiken ut. Just nu står man i startgroparna för att ta fram en ny strategi, som ska gälla från 2017.

I den nuvarande strategin har man pekat ut några särskilda politikområden som extra viktiga. Det är till exempel utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, och transportpolitiken. Det är viktiga områden.

Men i nästa strategi vill UA att ungdomspolitiken också lyfts som ett särskilt viktigt område. Vi ser att unga med funktionsnedsättningar i allmänhet, och med allergi i synnerhet, lever under andra villkor än många andra i samhället. För att få samma rättigheter och möjligheter behöver funktionshinderspolitiken få ett ungdomsfokus, och ungdomspolitiken få ett funktionshindersfokus. Vi tror att ett första steg är att lyfta in ungdomspolitiken i regeringens nya strategi.

Mötet med Roger Mörtvik var givande och positivt. Vi fick möjlighet att lyfta våra synpunkter, och berätta om de historier vi hör från medlemmar runt om i Sverige om hur vardagen fungerar när man har astma och allergi. Vi fick också höra mer om hur regeringen arbetar med våra frågor på skolområdet. Det är bra att man har tagit några steg för en mer tillgänglig skola, men det är uppenbart att så mycket mer behöver göras.

David och Hannah
Förbundsordförande och generalsekreterare

'