Ny studie visar: Barn och ungas lunghälsa förbättras när luftföroreningar minskar

En nyligen genomförd studie i BAMSE-projektet visar att i takt med att luftföroreningar minskar i Stockholm ökar dessutom barn och ungas lungfunktion. På Södermalm har mängden luftföroreningar minskat med 60 procent.


Forskning har visat att barn som utsätts för höga halter av luftföroreningar under sina första levnadsår löper större risk att drabbas av nedsatt lungfunktion. De halter som barn utsätts för i Stockholm har visat sig påverka lungornas utveckling negativt. Och i förlängningen kan detta öka risken för att drabbas av både astma och den kroniska lungsjukdomen kol.

För barn, vars lungor är extra känsliga, är nedgången viktig.

Luften i Stockholm har förbättrats med i snitt 40 procent under de senaste 20 åren. Men luftkvaliteten varierar stort beroende på var man bor. På till exempel Hornsgatan på Södermalm minskade halterna med omkring 60 procent, medan luftkvaliteten i vissa andra områden nästan inte förändrats alls. Detta ledde forskare till att vilja undersöka barn och ungas lunghälsa i korrelation till luftkvalitén.

Forskarna har jämfört lungfunktionen hos barn som bor i områden med en mer gynnsam utveckling av luftkvaliteten med barn som bor i områden som inte haft samma positiva utveckling. De såg då en 20-procentig minskad risk för att ha en klart sänkt lungfunktion, om luftkvaliteten förbättrades.

- Ju mer den luftföroreningarna minskade, desto bättre blev lungfunktionen, säger Erik Melén, professor vid Karolinska institutet till Astma- och Allergiförbundet.

Eftersom lungfunktionen har ökat mest där luften har förbättrats som mest har forskarna kunnat se att det är just luftkvaliteten som är förklaringen.